Tusla - Ireland's Child & Family Agency

Litir chuig príomhoidí maidir le “Tá Gach Lá Scoile Tábhachtach”

A Phríomhoide, a chara,

Chuireamar go leor feachtais náisiúnta feasachta ar siúl in Éirinn a raibh an rath orthu. Mar shampla, thugamar faoi deara an chumhacht a bhíonn ag impí ar gach duine a n-iarracht féin a dhéanamh chun torthaí a athrú agus básanna ar an mbóthar agus breoiteacht de bharr tobac a chaitheamh a laghdú nuair a cuireadh na feachtais ‘Sábháilteacht ar Bhóithre’ agus ‘Scor den Tobac’ ar siúl.

Is eol dúinn go léir, maidir leis an oideachas, go bhfuil sé thar a bheith tábhachtach go bhfreastalaíonn daltaí ar an scoil go comhsheasmhach chun a gcumas oideachais a bhaint amach. Beartaíonn Seirbhísí Leasa Oideachais Tusla chun an feachtas ‘Tá Gach Lá Scoile Tábhachtach’ a sheoladh i Samhain na bliana seo, chun béim a leagan ar a thábhachtaí atá sé go bhfreastalaíonn leanaí ar an scoil gach lá. Tá breis agus 920,000 dalta ag freastal ar an scoil in Éirinn faoi láthair agus ní bhíonn beagnach 60,000 (os cionn 6%) de dhaltaí ar scoil gach lá. Cé nach féidir roinnt asláithreachta a sheachaint mar gheall ar bhreoiteacht etc., creidimid go bhfuil ról ríthábhachtach ag an tsochaí go léir chun freastal ar scoil a chur chun cinn chun torthaí oideachais níos fearr a sholáthar do leanaí agus daoine óga.

Cuirfear an feachtas ‘Tá Gach Lá Scoile Tábhachtach’ ar siúl gach bliain i rith mhí na Samhna agus tá súil againn go mbeidh tionchar an fheachtais seo le tabhairt faoi deara i rith na bliana acadúla go léir. Cé gurb eol dúinn go n-oibríonn scoileanna fud fad na tíre gach lá chun freastal scoile níos fearr a chur chun cinn agus tacú leis, creidimid go gcabhróidh feachtas náisiúnta chun feasacht a mhúscailt ar a thábhachtaí atá freastal comhsheasmhach scoile lena chur in iúl i measc gach duine a bhfuil baint acu in oideachas leanaí go bhfuil gach lá scoile tábhachtach.

Is fút féin a bheidh sé páirt a ghlacadh san fheachtas náisiúnta agus ní bheartaítear go gcuirfear an feachtas ar siúl in ionad tionscnaimh eile atá á gcur ar siúl ag scoileanna faoi láthair. I bhfírinne, chuirfimis fáilte roimh scoileanna ina ndéantar a dtionscnaimh reatha a chur ar siúl agus a thabhairt chun solais mar chuid den fheachtas náisiúnta freastail. Seolfaidh Seirbhísí Leasa Oideachais Tusla níos mó sonraí ar aghaidh go dtí na scoileanna go léir i Meán Fómhair, maidir leis an bhfeachtas agus an bealach is féidir le scoileanna aonair clárú chun páirt a ghlacadh. Seolfar nasc le paca acmhainní digiteacha i dtosach chuig na scoileanna siúd a chláraíonn don fheachtas ‘Tá Gach Lá Scoile Tábhachtach’ a thacóidh lena bhfeachtas, agus seolfar acmhainní breise agus suaitheantas digiteach chucu i Samhain ar féidir é a úsáid ar láithreán gréasáin agus/nó leathanach Facebook na scoile. Tá Seirbhísí Leasa Oideachais Tusla ag impí ar chomhlachtaí bainistíochta, grúpaí ionadaíocha múinteoirí agus ceardchumainn mhúinteoirí, chomh maith, chun a dtionchar agus a bhfuinneamh suntasach a úsáid chun an feachtas seo a chur chun cinn.

Foireann tess

Select an option below for further information and support 

Letter to School Principals regarding “Every School Day Counts”

How to register your school

 
WEBSITE BY CREATIVE INC & Kooba Web Design Dublin